Meerjarenplan beleidsplan

Meer jaren beleidsplan Stichting Lydia Zijdel Foundation

2015-2020

Doelstelling

Het strategische doel van de Stichting is het bevorderen van empowerment van gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen/jongens door middel van training, informatie en netwerkbuilding. De Stichting werkt onbezoldigd en is vraag gestuurd. De Stichting is zowel actief op nationaal als internationaal niveau.

Samengevat is de Stichting:

 1. Een kenniscentrum.
  1. Het beheert, ontwikkelt en verspreidt kennis op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid en assertiviteit, sport en spel voor gehandicapten.
 2. Deskundigheidsbevordering d.m.v.
  1. Het (doen) ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van workshops, trainingen, opleidingen en andere bijeenkomsten op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid, assertiviteit, sport en spel etc.
  2. Deze deskundigheidsbevordering moet bijdragen aan de empowerment van gehandicapten (individueel en in groepsverband).
 3. Netwerkontwikkeling.
  1. Direct of indirect samenwerken met individuen en organisaties ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten, nationaal als internationaal.
  2. Deze netwerkontwikkeling zal grotendeels vraag gestuurd plaatsvinden.

De operationele doelen van de Stichting kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 1. De Stichting creëert vanuit of door middel van de bestaande netwerken activiteiten zoals bijscholingen, trainingen en kennisoverdracht met als doel de empowerment bevordering op basis van psycho-fysieke weerbaarheid en assertiviteit van gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen/jongens.
 2. De Stichting werkt mee aan vraag gestuurde opdrachten op het gebied van de strategische doelen.
 3. De Stichting geeft lezingen, publiceert, en deelt de kennis op andere wijzen binnen de huidige en nog uit te breiden netwerken en samenwerkingsverbanden.

Ambities

De Stichting LZF heeft voor de komende jaren de ambitie om de netwerken nationaal en internationaal verder uit te breiden. Dit zal leiden tot verdere naamsbekendheid van de Stichting en haar werkterrein.

Dit houdt o.a. in het onderhoud van de bestaande netwerken (zie bijlage 1) en het verder uitbreiden van deze netwerken. Zowel het onderhoud als het uitbreiden kan geschieden door

 • Participatie in projecten
 • (mee) werken aan publicaties
 • Geven van trainingen, bijscholingen en lezingen

Met name de participatie in EU projecten en publicaties daarbinnen kan de kennis van de Stichting verder vergroten en bijdragen aan de empowerment van gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen en jongens.

Daarnaast heeft de Stichting de ambitie om haar werkterrein ook te verleggen naar meer internationale organisaties om daarmee empowerment van gehandicapten in zowel de derde wereld als andere landen die daar behoeften aan hebben te vergroten. De Stichting wil daarom actief zijn binnen een groot aantal op handen zijnde projecten, seminars en congressen. Waar mogelijk zal zij zoveel mogelijk gehoor geven aan het maken van Abstracts voor komende (inter)nationale congressen waarbij empowerment en gehandicapten belangrijke thema’s zullen zijn.

Deze ambities kunnen alleen waargemaakt worden door de tijdsspanne die de verschillende bij de Stichting betrokken medewerk(st)ers kunnen inzetten al dan niet in combinatie met hun eigen werkzaamheden/functies.

Verwerven inkomsten

De stichting werkt (meestal vraag gestuurd) mee aan projecten in binnen- en buitenland. Veel projecten genereren geen extra inkomsten buiten de reis- en verblijfskosten van de projectmedewerkers. Van projectactiviteiten die in naam van de stichting uitgevoerd worden en die inkomsten genereren, wordt het inkomstendeel uitbetaald als onkosten, reiskosten en eventueel het honorarium van de project medewerkers. De stichting ontvangt soms donaties, maar heeft geen actief wervingsbeleid.

Activiteiten

De Stichting heeft in de achterliggende jaren een groot aantal activiteiten ontwikkeld, dan wel geparticipeerd in bestaande of in nieuw begonnen projecten. Deels door het bezoeken van congressen, seminars en het leveren van actieve bijdragen hieraan (lezingen, trainingen, advies e.d.). Hierna worden de diverse activiteiten beschreven per kalenderjaar.

2015

De Stichting LZF heeft al jaren een nauwe band met de International Council for Sport Science and Physical Education (ICCSPE) en participeren jaarlijks (sinds 2009) in het Seminar Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland. Met name de ervaring die de Stichting heeft op het gebied van sport en spel voor gehandicapten in ontwikkelingslanden (o.a. door het Sport and Physical Activity Trainer project dat zij ontwikkeld en opgezet hebben in Ethiopië en Zuid-Afrika van 2008-2011). Tijdens het seminar geeft de Stichting les in het empowerment proces door middel van sport en spel, en hoe lokaal materiaal te gebruiken in ontwikkelingslanden en in crisissituaties. Daarnaast verzorgt zij training in psychosociale empowerment voor gehandicapten.

In dit jaar heeft de Stichting bijgedragen aan een eerste opzet voor een EU-project No Means No. Dit project is opgezet door Garance (een organisatie ter voorkoming van geweld bij vrouwen). Het project zal zich richten op het opleiden van zelfverdedigingsdocentes die willen leren les te geven aan gehandicapte vrouwen en meisjes. Helaas is het project door de Europese Commissie afgewezen.

Door een congres in Brussel over Empowerment, Selfdefence for Women kwam er een verzoek vanuit één van de deelnemende spreeksters om een docenten bijscholing te geven in Jordanië. Daartoe zijn twee aan de Stichting verbonden trainers naar Amman afgereisd en hebben aan trainers van She Fighter van Lina Khalifeh een bijscholing gegeven in hoe weerbaarheid te geven aan gehandicapte vrouwen/meisjes zowel in als buiten vluchtelingenkampen.

De Stichting was benaderd door de International Aikido Federation t.a.v. hun vele kennis op het gebied van gehandicapten en Aikido (en andere martial arts) in het mee opzetten van de Working Group on Aikido and Disability IAF.

2016

Ook dit jaar heeft de Stichting weer haar bijdrage geleverd aan het jaarlijkse seminar Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland van ICSSPE.

ICSSPE heeft de Stichting benaderd voor het leveren van een inhoudelijke bijdragen aan het handboek Moving Together dat in samenspraak met het Internationale Rode Kruis en ICSPPE tot stand is gekomen. Met name heeft de Stichting een kritische blik geworpen op de empowerment elementen in het boek en waar nodig stukken tekst geredigeerd of opnieuw geschreven.

2017

Bijgedragen aan het jaarlijkse seminar van ICSSPE Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland.

ICSSPE heeft de hulp ingeroepen van de Stichting bij de start van het PRIME (Participation, Recreation and Inclusion through Martial Arts for disabled persons) project. Aan dit project werken diverse Internationale Martial Arts federaties mee (o.a. Tae-kwondo, Karate, Aikido) en diverse andere internationale organisaties zoals de UNESCO chair, TAFISA (The Association for International Sport for All); ICCE; Institute of Technology Tralee; Disability Karate Federation, Wado-Kai Karate DO Shin Gi Tai, Italia; International Taekwon-do Federation; Hayashi Karatecenter e.V.

Het project behelst het schrijven van een handboek voor Martial Arts trainers die les willen geven aan gehandicapten en zal uiteindelijk gepubliceerd worden in vier talen (Duits, Engels, Frans en Italiaans). Daarnaast kunnen alle partners een aanbod doen aan trainers om op locatie te leren werken met het handboek.

2018

Ook in 2018 heeft de Stichting bijgedragen aan het jaarlijkse ICSSPE seminar Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland. Elk jaar komen circa 40 tot 60 deelnemers naar dit seminar uit diverse ontwikkelingslanden en uit de EU en de VS. Diverse wetenschappelijke docenten leveren hun bijdrages in de vorm van workshops, lezingen en andere activiteiten op het gebied van sport en inclusie.

De Stichting heeft diverse activiteiten verricht die direct voortvloeien uit het PRIME project zoals o.a.

 1. Een workshop en het verder schrijven aan het handboek in Edinburgh, Schotland o.l.v. de International Tae-kwondo Federation
 2. Participatie in het internationale congres Kids Kicking Cancer in Rome, waarbij een lezing werd gegeven over de inclusie van gehandicapten in een martial arts aanbod. Daarnaast verzorgde de Stichting een workshop voor hoog gegradueerde martial artist in het leren lesgeven aan gehandicapten in hun diverse stijlen.
 3. De Stichting was uitgenodigd om les te geven in het tweejaarlijkse Martial Arts / Selfdefence kamp voor gehandicapte vrouwen in Preddöhl – Duitsland. Dit werd georganiseerd door Preddöhl International een organisatie van en door vrouwen in het teken van empowerment, psycho- fysieke zelfverdediging en martial arts.
 4. Op verzoek van de Paraplegics‘ Association Of Drama, Griekenland heeft de Stichting en cursus gegeven aan zelfverdediging en martial arts docenten in het leren lesgeven aan gehandicapte vrouwen. Tevens gaf de Stichting een lezing over Empowerment door Psycho-fysieke Weerbaarheid trainingen.

2019

De activiteiten van de Stichting in dit kalenderjaar stonden grotendeels in het teken van het afronden van het PRIME Handboek en het bijwonen van het lancering congres in Ierland.

Ook dit jaar (en helaas voorlopig voor de laatste keer) organiseerde ICSSPE het jaarlijkse seminar Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland alsmede een internationale congres dag over dit onderwerp waarbij prominente internationale sprekers aanwezig waren. Dit ter ere van 10 jaar Inclusive Development through Sport.

Na vier eerdere afwijzingen en de nodige bijstellingen werd in dit kalenderjaar het EU project van GARANCE No Means No goedgekeurd door de Europese Commissie. Omdat de Stichting bij het eerste bid haar toezegging had gedaan om de inhoudelijke vijf modules te verzorgen, zal de Stichting dit aanbod nakomen. Het betreft een algemeen theoretische module over het lesgeven in psycho-fysieke weerbaarheid aan gehandicapte vrouwen/meisjes en vier specifieke modules gericht op 1) vrouwen/meisjes met fysieke beperkingen chronische ziekten; 2) vrouwen/meisjes met visuele beperkingen; 3) vrouwen/meisjes met auditieve beperkingen en 4) vrouwen/meisjes met intellectuele beperkingen. Deze vijf modules zullen tussen 2019 en 2021 plaatsvinden in Charleroi, België onder auspiciën van Garance en AViQ  – Agence pour une Vie de Qualité/Familles – Santé, Wallonië.

In het kader van hun 60 jarig Jubileum heeft Aikido Nederland en de International Aikido Federation de Stichting gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een demonstratie door gehandicapte Aikidoka’s tijdens de Bunkai van dit 3-daagse Seminar.

2020

Omdat dit jaar begon met de Covid-19 pandemie zijn veel projecten die op stapel stonden of uitgesteld, dan wel op andere wijze gestalte gegeven. Vooral door het fysieke contact in het werk van de Stichting bij het geven van trainingen was de kans op besmetting vrij groot en moesten veel werkzaamheden afgezegd dan wel uitgesteld worden.

Dit gold o.a. voor de eerste theoretische Module van het No Means No Project in het leren lesgeven in psycho-fysieke weerbaarheid aan vrouwen en meisjes met diverse handicaps/aandoeningen. Doordat deze module niet op locatie kon plaatsvinden heeft de Stichting alle creativiteit uit de kast getrokken en er een 7-weekse online training van gemaakt. Deze films en PowerPoint bijdrages zullen t.z.t. op een speciale ‘leden’ pagina van de Stichting LZF’ website gepubliceerd worden.

Evaluatie

Door de bestuurswisselingen (zie bijlage 2 voor de huidige samenstelling) in de afgelopen jaren en het overdragen van de website na het vertrek van de penningmeester is de website nauwelijks bijgehouden waardoor actuele kennis niet beschikbaar is via de website. Alle activiteiten zoals genoemd in dit meer jaren beleidsplan hebben nog niet effectief zijn weerslag op de website. Eén van de ambities is om de website in 2020 aan te passen en in 2021 moet deze geheel operationeel zijn en te raadplegen voor alle mensen in de huidige en nog toe te voegen netwerken.

Door de Covid-19 pandemie heeft de Stichting ook ingezien dat het online aanbieden van materiaal, cursus onderdelen en daartoe geschikt filmmateriaal en de handboeken waar zij aan meegewerkt hebben de kennis kan vergroten van empowerment van gehandicapten, waardoor de doelstellingen adequater behaald kunnen worden.

De Stichting is op dit moment terughoudend t.a.v. het op locatie aanbieden van trainingen in verband met de besmettingsmogelijkheden. Tijdens het op locatie geven van Module 2 in het No Means No project bleek meer dan eens hoeveel risico dit met zich meebracht, omdat fysiek contact in het aanbod bijna niet vermeden kan worden. Derhalve moest deze Module voortijdig worden afgebroken omdat meerdere deelneemsters Covid gerelateerde verschijnselen vertoonden.

Alle bestuursleden en de Beschermvrouwe van de Stichting zijn grotendeels inzetbaar voor alle activiteiten van de Stichting en waar mogelijk vragen zij één van de 80 opgeleide weerbaarheidsdocenten in Nederland bij te springen in het verder uitdragen van de doelstellingen van de Stichting.

Omdat alle activiteiten zonder winstoogmerk worden uitgevoerd, moet er steeds gezocht worden naar een kostendekkend aanbod van de docenten die via de Stichting worden uitgeleend. Dit is tot nu toe wel mogelijk gebleken.

De naamsbekendheid van de Stichting is in de afgelopen 5 jaar zeker gegroeid op Internationaal gebied. Daarom is het ook belangrijk dat de website naast het Nederlands in het Engels wordt ge-update

Bijlage 1    Netwerken van de Stichting
– Aikido Nederland
– Garance – Organisatie t.b.v. Geweldspreventie bij vrouwen en meisjes in België
– Gehandicaptenorganisaties zoals Ieder(in); European Disability Forum, Dutch Coalition on Disability and Development, Disability Studies in Nederland
– ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education
Publicaties aan meegewerkt:
o Moving Together Promoting psychosocial well-being through sport and physical activity is een                       nieuw handbook dat door partners van ICSSPE gezamenlijk is gemaakt.
o Different. Just Like you is een handboek waarbij psychosociale benadering waarbij de inclusie van                    gehandicapte mensen wordt gepromoot. Het is gericht op beroepskrachten en vrijwilligers die                         werken met gehandicapten, waarbij het creëren van bewustwording voor het belang van                                       psychosociale ondersteuning en inclusie in activiteiten voorop staan
o Sport in Post-Disaster Intervention Dit handboek is speciaal gemaakt voor de ICSSPE’s Sport in                         Post-Disaster Intervention seminars waarin diverse bijdragen van sprekers en experts staan m.b.t.                 Disaster and Disaster Relief; Psycho-social Responses to Disaster; Sport in Post-Disaster                                     Intervention; A Practical Guide to Psycho-social Sport Programmes; en Reference Material and                         Further Resources.
• PRIME Project: De Stichting LZF heeft een grote inhoudelijke bijdrage geleverd in dit project dat                      gericht is op het schrijven van een handboek voor docenten Martial Arts waarbij PRIME staat voor                    Participation, Recreation and Inclusion through Martial Arts for disabled persons.
– International Aikido Federation en daarin specifiek de Workinggroup on Disabled Aikidoka
– IWG International Workinggroup on Women and Sport – specifieke kennis t.a.v. gehandicapte vrouwen/meisjes en sport
– Nederlandse Hartstichting – trainingen weerbaarheid
– Patiëntenverenigingen o.a. Spierziekten Nederland, ANGO, NVVS, Het Roze Gebaar
– Stichting Pluryn/Werkenrode – is een internaat voor gehandicapte jongeren. Hier verzorgde Stichting LZF cursussen Weerbaarheid voor gehandicapte meisjes of voor gehandicapte jongens.

Bijlage 2 Bestuurssamenstelling en Gegevens Stichting

Voorzitter:                         Pyrrha G.A. Singerling

Secretaris:                         Hanneke Rijnders

Penningmeester:                 Sandra Kaandorp

Beschermvrouwe:                Lydia Zijdel

Adres van de Stichting Lydia Zijdel Foundation:

Domselaerstraat 78

1093 MA Amsterdam

 

e-mail info@lydiazijdelfoundation.com

www.lydiazijdelfoundation.com

 

KvK: 52179702
RSIN 850331699

Bankgegevens/Bankingaccount:
IBAN: NL92INGB0005848143
BIC: INGBNL2A